Print
Hits: 8360

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji w gminie. GPR jest dokumentem o charakterze strategicznym, przyjmowany w drodze uchwały i sporządzany dla obszaru rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji wprowadza Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777).

GPR obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie elementy składające się na proces rewitalizacji i zawiera w m. in.:

- szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
- opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy;
- opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
- cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
- opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
- system monitorowania i oceny GPR;
- wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-20257.81 MB

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 - W SKRÓCIE34.94 MB

GPR do konsultacji społecznych

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 - projekt do konsultacji7.48 MB

pdfZałącznik nr 1 do GPR - Mapa podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji - mapa do konsultacji1.19 MB

Projekt GPR do opiniowania

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 - projekt do opiniowania7.98 MB

pdfZałącznik nr 1 do GPR - Mapa podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji - mapa do opiniowania1.18 MB