Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Prezydent Miasta Starachowice zawiadamia, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

roczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 144 zł, (12 zł miesięcznie), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

roczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 288 zł (24 zł miesięcznie), jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się – bez wezwania – na rachunek gminy – w 4 ratach (raz na kwartał) w niżej wymienionych terminach:

I kwartał – do 10 kwietnia danego roku,

II kwartał – do 10 lipca danego roku,

III kwartał – do 10 października danego roku,

IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na rachunek bankowy dochodów Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub na indywidualny rachunek bankowy do obsługi zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze