Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Październik to kolejny miesiąc realizowania GPR. Wykonany został kolejny krok ku wiaduktowi w Starachowicach Dolnych, prowadziliśmy nabór do Komitetu Rewitalizacji, a także kolejny sprzęt otrzymały starachowickie szkoły.

 pdfSprawozdanie z działań - październik 20171.18 MB

1. Dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowało listę świętokrzyskich szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W tym gronie znalazły się cztery starachowickie szkoły podstawowe,
z czego 2 znajdują się na obszarze rewitalizacji.

Szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne oraz monitory interaktywne. Wkładem własnym miasta do projektu był zakupiony wcześniej, m.in. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w szkołach.

Pozyskanie wsparcia byłoby niemożliwe, gdyby wcześniej starachowickie szkoły, w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej nie uzyskały dostępu do szerokopasmowego internetu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu było bowiem posiadania przez szkołę dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s.

aktywna tablica

2. Konserwacja Zbiornika Lubianka

Trwają prace konserwacyjne zbiornika wodnego Lubianka. Mają one na celu uporządkowanie i przygotowanie terenu pod remont zapory, jaki został zaplanowany na 2018 r.

W dniu 19 września br. Powiat Starachowicki zawarł umowę na konserwację zbiornika wodnego Lubianka w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej i kanałów odpływowych. Zakres prac obejmuje prace konserwacyjne zarówno na odpływie z upustu dennego do rzeki Lubianka, jak i na zaporze. Chodzi głównie o wykoszenie roślin, zarówno ze skarp, jak i z zapory, usuwanie krzewów porastających brzegi, zatorów z ziemi, rumoszu ze skarp oraz dnia rzeki, rozbiórkę tamy bobrowej, ale też oczyszczenie ścieków odwadniających i studzienek drenarskich. Ważnym elementem tych prac jest przygotowanie upustu dennego do spuszczenia wody i nadzór nad tym przedsięwzięciem. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obniżony zostanie poziom wody o 1,5 m, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek zagrożeń do czasu wykonania kompleksowego remontu zbiornika.

Prace konserwatorskie już trwają. Jednocześnie zlecona została dokumentacja i ekspertyza projektowa na remont zbiornika Lubianka. Mają być one gotowe do 10 listopada br.

- Zarówno na wykonanie prac konserwatorskich jak i wykonanie dokumentacji Powiat otrzymał dotację od wojewody wysokości 300 tys. zł. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na przyszły rok w wysokości 1 mln 980 tys. zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych – informuje starosta Danuta Krępa.

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3138

lubianka

3. Koncepcja zmiany ruchu w Starachowicach Dolnych

W dniu 5 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie
w sprawie koncepcji programowo-przestrzennej układu drogowego w Starachowicach Dolnych. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Marek Pawłowski, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Śmigas, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Skiba, Architekt Miasta Marcin Bednarczyk oraz projektanci m.in. Tomasz Stawarz i Krzysztof Wąchalski.

Opracowanie koncepcji zostało zlecone w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe, ponieważ ulica Radomska znajduje się w ciągu dróg powiatowych. W pracach koncepcyjnych od stycznia aktywnie uczestniczą także pracownicy Urzędu Miejskiego. Projektanci w tym roku mają zakończyć ten etap prac. Planowane jest również uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Podczas czwartkowego spotkania omówiono aspekty drogowe oraz konstrukcyjne, które w przypadku lokalizacji serca starachowickiej rewitalizacji, a także bliskości Muzeum Przyrody i Techniki mają również istotne znaczenie estetyczne i wizerunkowe. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Na podstawie przygotowanej przez gdańską firmę koncepcji układu drogowego Architekt Miasta przygotował grafikę uwzględniającą zagospodarowanie Starachowic Dolnych wraz z placem dworcowym i nadbrzeżem Pasternika z restauracją. Jest na niej zawarta również propozycja zmiany lokalizacji peronów przy placu dworcowym, które mogłyby być przeniesione w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej.

Istotnym wkładem gminy w realizację tego przedsięwzięcia, jak podkreśla prezydent, będzie udostępnienie własnych nieruchomości, przez które ma przebiegać nowa trasa. O dofinansowanie tego kosztowanego rozwiązania komunikacyjnego samorządowcy planują ubiegać się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Polskich Kolejach Państwowych.

starachowice dolne

4. Kolejny sprzęt dla szkół ze Starachowic

Sprzęt do gabinetów profilaktyki zdrowotnej o wartości ok. 50 tys. zł. trafi do szkół ze Starachowic dzięki staraniom Gminy Starachowice oraz Powiatu Starachowickiego. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł. uzyskała Gmina Starachowice na zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w 5 placówkach szkolnych. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Nowoczesne wyposażenie otrzymają: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 12.

Natomiast ponad 21 tys. zł dofinansowania na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach otrzymał Powiat Starachowicki.

Do gabinetów pielęgniarskich w szkołach zostaną zakupione m.in.: profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki. Łączna wartość planowanego do zakupu wyposażenia to ponad 29 tys. zł. Jest to zadanie finansowane w 100% z dotacji.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2391-nowoczesne-wyposazenie-dla-starachowickich-szkol

Więcej: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3144

5. Aktywne przejścia dla pieszych

W ramach Projektu Starachowice bezpieczne w praktyce – edycja IV, na terenie miasta powstały dwa aktywne przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową Nr 13, oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem poczty (obszar rewitalizacji).

- Aktywne przejścia zamontowane zostały na drogach gminnych. Na ten cel uzyskaliśmy rządowe wsparcie z Programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 10 tys. zł., natomiast wysokość wkładu własnego to 8 tys. zł. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. -
O montaż takich aktywnych przejść dla pieszych wystąpiłem również z prośbą do zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Do wypadków drogowych z udziałem osób pieszych często dochodzi również na przejściach dla pieszych, a takich sytuacji nie powinno być. Działania takie jak to, mają na celu wyeliminowanie tych zdarzeń drogowych. W roku przyszłym planujemy montaż kolejnych, aktywnych przejść dla pieszych, mam nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inni zarządcy dróg.

5 starachowice bezpieczne w praktyce copy

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze