Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Rok 2020 to czas oceny śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaangażowanych w proces rewitalizacji do wyrażenia swojej opinii na temat realizacji GPR.

Zasadniczym celem co trzyletniej ewaluacji realizacji GPR jest ocena aktualności i stopnia realizacji programu, w tym zwłaszcza jego celów. Prowadzona ocena dotyczy z jednej strony aktualności treści GPR, a z drugiej stopnia jego realizacji. Analiza aktualności programu ma szeroki zakres, aby odnieść się do wszystkich istotnych kwestii. Z jednej strony ma odpowiadać na pytanie czy w świetle doświadczeń zdobytych w trakcie jego wdrażania program został prawidłowo skonstruowany, tj. czy prawidłowo formułuje cele i identyfikuje działania służące osiągnięciu tych celów.

Treść GPR zostanie także oceniona pod kątem istotnych zdarzeń i procesów, jakie w Starachowicach (a także w regionie i kraju) nastąpiły od momentu uchwalenia programu. Mogły one mieć wpływ na dezaktualizację określonych treści programu. W międzyczasie mogły również powstać warunki umożliwiające uzupełnienia programu o dodatkowe elementy, w szczególności nowe przedsięwzięcia lub nowe narzędzia formalno-prawne lub finansowe, które powinny podnieść kompleksowość i skuteczność programu. 

Ewaluacja jest przeprowadzana zgodnie z GPR przez zewnętrzną firmę - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER.

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat programu osobiście w punkcie konsultacyjnym, który mieści się w pokoju 219 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach lub pisemnie na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu.

Na Państwa opinie czekamy do 2 marca 2020 r.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze