Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W kwietniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedsiębiorcami na temat utworzenia Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców do włączenia się w tą inicjatywę! 

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele takich firm jak: Cerrad, Cersanit, LSC Communications, 

Perfopol, Starpol II, Animex Foods, Cukiernia Heka, Kompan, Envo i Picars oraz przedstawiciel Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Na spotkaniu przedstawiono doświadczenia firm w zakresie CSR na terenie Starachowic, zaprezentowano europejskie rozwiązania w zakresie sieciowania przedsiębiorstw oraz wskazano podstawowe priorytety współpracy w ramach CSR.

30689066 1658871734196905 681306895478161408 n

Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach

Czym jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. corporate social responsibility/CSR) to termin, który doczekał się bardzo wielu definicji i interpretacji. Początki CSR sięgają, według niektórych badaczy, aż po starożytność, gdzie filozofowie, a między nimi Arystoteles rozróżniali „sztukę zdobywania pieniędzy” od „sztuki gospodarowania nimi”. Prawdziwy jednak rozkwit idei CSR nastąpił w XX wieku, gdy wzrosła rola wielkich korporacji przemysłowych i nastąpiła nagła degradacja środowiska naturalnego, a wraz z nią królowały praktyki monopolistyczne, zachowania antyspołeczne, dyskryminacyjne i łamanie podstawowych praw pracowniczych.

Na przestrzeni lat trwała debata społeczna i polityczna w zakresie dokładnego zdefiniowania społecznej odpowiedzialności. Debaty teoretyczne przeszły w fazę realizacji w latach dziewięćdziesiąt XX w., głównie w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie Zachodniej.

Obecnie CSR jest dość dokładnie definiowany przez ISO 26000 jako strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Czy CSR to jest to samo co zrównoważony rozwój?

Nazwa „społeczna odpowiedzialność biznesu” bardzo często stosowana jest zamiennie z terminem „zrównowazony rozwój”. Warto jednak podkreślić, że zrównoważony rozwój według najpopularniejszej definicji (zawartej w raporcie WCED z 1987r. „Nasza Wspólna przyszłość”) „to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju znalazła już swoje miejsce w art. 5 konstytucji RP, zaś jej definicję podaje ustawa Prawo Ochrony Środowiska: "zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń."

Czym zatem będzie CSR? Można powiedzieć, że CSR jest odpowiedzią biznesu na wyzwania związane z zasadą zrównoważonego rozwoju i zawsze powinna być oparta na zasadach dobrowolności i dialogu pomiędzy interesariuszami.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze