Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Wrzesień to kolejny miesiąc realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Dofinansowanie uzyskał m.in. projekt na rozwój zieleni miejskiej, powstała diagnoza problemów społecznych w powiecie oraz rozpoczął się program "Zorza".

 pdfSprawozdanie z działań - wrzesień 2017893.78 KB

1. Rozwój zieleni miejskiej

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4 milinów złotych na rozwój zieleni miejskiej. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym. Projekt jest wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne (projekt nr 9).

Zakres zaplanowanych prac dotyczy około 7,8 ha powierzchni miasta, w ramach wydzielonych 5 podobszarów, w tym na obszarze rewitalizacji:

1. Obszar 1 – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha. Planowany koszt 2,1 mln zł.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

- wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu,

- łąki kwietne,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

- elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, ścieżka rowerowa i infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

2. Obszar 2 (obszar rewitalizacji) - zlokalizowany na os. Majówka, wzdłuż al. Armii Krajowej
i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolica SP 9) - powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha. Planowany koszt 828 tys zł.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni rekreacyjnej w pobliżu placu z fontanną,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

- elementy małej architektury: zagospodarowanie terenu przy dawnej fontannie, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów
i jeży, remont ciągów pieszych, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

3 Obszar 3 - tereny przy ul. Iłżeckiej, od południa graniczące z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego - powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha. Planowany koszt 323 tys zł.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni przyulicznej w odmianach ozdobnych, do stosowania w pasie drogowym,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

4. Obszar 4 (obszar rewitalizacji) – zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha. Planowany koszt 722 tys zł.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

- utworzenie zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym w otoczeniu SCK,

- kompozycje krzewów, bylin, łąki kwietne,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjna.

5. Obszar 5 (obszar rewitalizacji) - zlokalizowany pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą - powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha. Planowany koszt 712 tys. zł.

Na tym terenie planuje się:

- uporządkowanie i utworzenie zieleni urządzonej o charakterze parkowym,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

zielen miejska

2. Program Zorza

Prezydent Starachowic Marek Materek i Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji programu „ZORZA” - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”.

Programu „ZORZA” skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy on dofinansowania do kosztów wymiany pieców 4 – tej kategorii na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia.

Program „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

-wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012, która określa standardy emisyjne dla urządzeń na paliwa stałe o małej mocy do 500 kW, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz nie mogących posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,

- podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca.

zorza

3. Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim

W wyniku współpracy wielu instytucji i organizacji powstała "Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim". Diagnoza jest podstawą rozwoju usług użyteczności publicznej w powiecie Starachowickim.

Celem Diagnozy jest wskazanie podstawowych kwestii społecznych, które należy rozwiązać, aby poprawić poziom życia mieszkańców gmin i powiatu oraz łagodzić skutki ubóstwa. Gminny Program Rewitalizacji jasno wskazuje, że jednym z typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych są Inicjatywy i działania o różnym charakterze służące włączeniu społecznemu wykluczonych lub zapobiegające takiemu wykluczeniu (Typ M). Tym samym powstanie dokumentu jest kolejnym ważnym krokiem w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025.

Więcej: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2192-diagnoza-potrzeb-spolecznych-w-powiecie

4. Wyniki budżetu obywatelskiego na obszarze rewitalizacji

Zakończyło się głosowanie i ocena Budżetu Obywatelskiego 2018 r. w Starachowicach. Na obszarze rewitalizacji dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

a. Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej Nr 1)

b. Adaptacja - zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze

c. Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja blok nr 31 ETAP II

d. Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

e. Wykonanie miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22)

f. Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap)

Więcej: https://obywatelski.starachowice.eu/wyniki

5. Rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic

Rusza realizacja projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, mającego na celu rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech powiatowych placówkach: Technikum nr 1, Technikum nr 2 (obszar rewitalizacji)
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Jest to ogromna szansa na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów, doskonalenie umiejętności przez nauczycieli zawodu, a także doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt opiewa na ponad 1,5 mln zł (w tym ponad 86 tys. zł wkładu Powiatu) i będzie realizowany przez Powiat Starachowicki wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3112

edukacja zawodowa powiat

6. Starostwo pozyskało dotację z programu Bezpieczna+

Ponad 8 tys. zł dotacji z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” niebawem trafi na konto Powiatu Starachowickiego. Pieniądze posłużą realizacji projektu „Między lekcjami – bezpieczni, aktywni, kreatywni” w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Starachowicach. Ma on na celu podniesienie aktywności młodzieży poprzez zwiększenie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Chodzi o zwiększenie poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi, ale też pokazanie im możliwości aktywnego współdziałania, poszukiwania różnych, ciekawych form spędzania czasu wolnego, nauczy ich kontrolowania własnych zachowań i właściwych reakcji wobec innych osób, a przede wszystkim łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3096

bezpieczna plus

7. Wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach otrzyma 9 – osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zakupu auta to ponad 130 tys. zł. Kwotę 50 tys. zł. stanowią fundusze pochodzące z budżetu miasta przekazane uchwałą Rady Miejskiej. Kolejne 80 tys. zł. to dofinansowanie przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W środę w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie przekazania Gminie Starachowice funduszy, które Powiat Starachowicki otrzymał z PFRON-u w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Starachowicki Danuta Krępa, Wicestarosta Marek Pawłowski, Członek Zarządu Andrzej Sendecki oraz Prezydent Starachowic Marek Materek, Skarbnik Miasta Halina Piwnik, a także kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Grzegorz Małkus.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2235-mikrobus-dla-srodowiskowego-domu-samopomocy

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze