Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W grudniu 2017 r. w Starachowicach powołany został Komitet Rewitalizacji, przeprowadzono konsultacje dotyczące Starachowic Dolnych, złożono projekty na 50 mln zł oraz co najważniejsze Gmina otrzymała rekordowe środki na rewitalizację.

 pdfSprawozdanie z działań - grudzień 2017909.24 KB

1. Powołano Komitet Rewitalizacji

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji. Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 9 października do 6 listopada 2017 r.

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta dążył do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji oraz osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania
i prowadzenia rewitalizacji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

Dodatkowo w wyniku naboru do Komitetu Rewitalizacji nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący mieszkańców Stadionu i Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w SSE. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zostanie przeprowadzony nabór dodatkowy na wakujące miejsca. Nabór zostanie ogłoszony po powołaniu Komitetu w niepełnym składzie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od pierwszego posiedzenia Komitetu.

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2594-prezydent-powolal-komitet-rewitalizacji

2. Rekordowe pieniądze dla miasta na rewitalizację

Gmina Starachowice pozyskała prawie 23 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

Zarząd Województwa 20 grudnia 2017 r. zatwierdził wyniki konkursu w którym Gmina Starachowice aplikowała o środki na projekt: „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie". Wartość całkowita projektu to 37,2 milionów złotych, w tym dotacja z RPO 22,9 miliona złotych.

Gdzie nastąpią zmiany w ramach projektu?

1. Zalew Lubianka 2. Zalew Pasternik 3. Pałacyk 4. Starachowickie Centrum Kultury i otoczenie 5. Osiedle Wzgórze 6. Park Miejski 7. Starachowice Dolne

Szczegółowe informacje na temat zakresu poszczególnych projektów znajdują się na http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2637-rekordowe-pieniadze-dla-miasta.

 

3. Konsultacje społeczne dotyczące Starachowic Dolnych

W najbliższych latach obszar Starachowic Dolnych czekają zmiany. Wiadukt, kładka, plac dworcowy, woonerf to tylko niektóre elementy tego wielkiego projektu. W grudniu trwały konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego obszaru, które podzielone były na dwie części – konsultacje placu dworcowego oraz konsultacje zagospodarowania ul. Radomskiej od ul. Sportowej do ul. Widok.

Wnioski i raporty z konsultacji dostępne są na: http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/starachowice-dolne

4. Kolejne złożone projekty na 50 mln złotych

Prezydent Miasta Marek Materek 29 grudnia 2017 r. podpisał wnioski o dofinansowanie unijne na przedsięwzięcia warte blisko 50 mln zł. Mowa jest o trzech kolejnych projektach do realizacji których przygotowują się Starachowice, chodzi o "Poprawę komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego", "Optymalizację oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice" oraz trzeci projekt to "Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych".

Pierwszy z projektów "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne (obszar rewitalizacji) w tym budowę parkingu poziomowego z pomieszczeniami usługowymi, budowę parkingu dla rowerów, budowę kładki łączącej centrum przesiadkowe z rewitalizowaną częścią miasta przy Zbiorniku Pasternik, przebudowę placu dworcowego oraz stanowisk dla autobusów
i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, uporządkowanie terenu, montaż małej architektury oraz modernizacja oświetlenia.

- Budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Wschodnie (obszar rewitalizacji) w tym budowę parkingu dla rowerów, przebudowę stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, montaż małej architektury, modernizacja oświetlenia.

- Wymianę około 40 sztuk wiat przystankowych.

- Wykonanie kilku elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na najbardziej uczęszczanych przystankach.

- Zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6 wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring.

- Modernizację bazy MZK poprzez budowę nowego warsztatu i myjni.

- Utworzenie centrum zarządzania dyspozytorskiego w MZK.

- Budowa zatoki przystankowej na Grobli przy ul. Kieleckiej.

Kolejny, drugi projekt to "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice". Projekt obejmuje modernizację źródeł oświetlenia ulicznego tj. 4072 sztuk poprzez wymianę na nowe energooszczędne lampy w technologii LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej, wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, montaż kompensatorów mocy biernej. Zaplanowano montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, a także wymianę opraw oświetleniowych, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ok 50%. Rocznie Gmina wydaje ponad 1 mln zł na oświetlenie uliczne.

Trzeci projekt to "Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych". Projekt obejmuje utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 10 km, wykonanie 11 stacji roweru miejskiego z możliwością wypożyczania rowerów na terenie miasta Starachowice, (110 rowerów z czego 90 sztuk rowerów standardowych, 10 sztuk rowerów familijnych cargo oraz 10 sztuk rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym).

5. Wizyta studyjna z Mołdawii

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Starachowicach gościła delegacja 19 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Mołdawii. Celem ich wizyty było zapoznanie się z procesem rewitalizacji w Starachowicach.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Polska Pomoc i jest kolejnym etapem współpracy Gminy Starachowice z Ministerstwem przy wsparciu Mołdawii w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020.

W pierwszym dniu wizyty (6 grudnia) delegacja z Mołdawii uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach zorganizowanych w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Delegację przywitał Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, zaznaczając, iż bardzo cieszy go ta współpraca i jest mu niezmiernie miło gościć wszystkich tym razem w Starachowicach. Ze strony mołdawskiej przywitał wszystkich Pan Igor Malai - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Republiki Mołdawii. Następnie historię miasta i muzeum oraz ofertę placówki przedstawił Dyrektor Muzeum Pan Paweł Kołodziejski. Po rysie historycznym, uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne na obszarze rewitalizacji omówił Architekt Miejski - Pan Marcin Bednarczyk. Bardzo ważnym punktem programu było spotkanie delegacji z mieszkańcami miasta, młodzieżą oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Delegację najbardziej ciekawiło jaki stosunek do rewitalizacji mają mieszkańcy, jakie działania podejmują organizacje, aby wspomóc ten proces oraz jakie są największe problemy i potrzeby mieszkańców. Na zakończenie dnia odbył się warsztat „Plan rewitalizacji – pierwsze kroki”.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w Świetlicy Środowiskowej "Sukces" w Starachowickim Centrum Kultury, gdzie delegacja zapoznała się z funkcjonowaniem i ofertą placówki oraz z projektem "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej". Następnie goście z Mołdawii odbyli spacer po obszarze rewitalizacji w tym m.in. Osiedlu Wzgórze, Parku Miejskim, Szlakowisku, Pasterniku oraz Wierzbniku. Goście z Mołdawii na koniec wizyty mieli również możliwość odwiedzenia Domu Seniora "Manhattan", gdzie zapoznali się z polityką senioralną miasta.

Przedstawiciele delegacji podkreślali, iż wizyta była dla nich bardzo cenna i wrócą do Mołdawii z wieloma konkretnymi pomysłami i inspiracjami do wdrożenia w swoich miastach. Szczególnie ważne dla nich było połączenie aspektu społecznego z inwestycjami infrastrukturalnymi w procesie rewitalizacji oraz zapoznanie się z inicjatywami społecznymi takimi jak: świetlica środowiskowa, spółdzielnia socjalna, budżet obywatelski, Program Inicjatyw Lokalnych czy polityka senioralna.

 

6. Wyremontowana droga na Majówce

Ponad pół miliona złotych kosztowała przebudowa jednej z ulic gruntowych na osiedlu Majówka w Starachowicach. Droga znajduje się przy garażach między ulicami 8 Maja i Majówka. Prowadzi m.in.: do Przedszkola Miejskiego nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 9. Gruntowa nawierzchnia została tam zastąpiona kostką brukową.

7. Zakończenie projektów Starachowice bezpieczne w praktyce i PASY.

W czwartek 14 grudnia 2017 r. w Hotelu Senator zakończona została realizacja projektów: Starachowice bezpieczne w praktyce oraz PASY, realizowane przez Gminę Starachowice przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysław Stasiaka nalata 2016 – 2017.

W ramach projektu Starachowice bezpieczne w praktyce IV PASY zrealizowano: rozbudowę i modernizację 2 przejść aktywnych dla pieszych na drogach gminnych w miejscach niebezpiecznych (ul. Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową Nr 13, ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem Poczty). Efektami rzeczowymi są: 2 zestawy Znaków D-6 wyposażonych w pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy, panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii. Działania realizowała KPP Starachowice oraz Straż Miejska.

Więcej informacji: https://starachowice.eu/aktualnosci/2612-zakonczenie-projektow-starachowice-bezpieczne-w-praktyce-i-pasy

 

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze