Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

 Co to są przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można zgłaszać w 5 obszarach:Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas. infografika

· społecznym - przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym,

· gospodarczym - poprawę lokalnej gospodarki, w tym poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorstw,

· środowiskowym - poprawę jakości środowiska, w tym m.in. przyczynią się
do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacji istniejących terenów zielonych,

· przestrzenno-funkcjonalnym - poprawią, niewystarczające wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych, poprawią i zwiększą poziom obsługi komunikacyjnej,

· technicznym - poprawiające stan techniczny obiektów budowlanych m.in. budynków, dróg oraz działania poprawiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie na obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk społecznych.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek zostaną one wpisane na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji.

Jednocześnie zgłoszone przedsięwzięcia powinny znajdować się na obszarze rewitalizacji w Starachowicach.

Jak zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne?

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Rewitalizacja” na stronie www Urzędu Miejskiego oraz BIP w Starachowicach.

W formularzu należy podać nazwę działania, na czym będzie polegało, miejsce jego realizacji, planowane rezultaty oraz jego cele. Dodatkowo należy podać szacunkowy koszt realizacji działania, potencjalne źródła finansowania oraz wszystkie swoje dane.

Formularz jest krótki, pomysły trzeba opisać w sposób zwięzły. To znaczy: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania, podać, jaki osiągnie efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może (powinien) go realizować, ile to będzie kosztowało (w przybliżeniu), a także, jak zmierzyć rezultat danego projektu.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (pokój 220) do dnia 30 października 2016 r., do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Biura).

UWAGA: Na prośbę mieszkańców przedłużamy termin składania Kart do 10 listopada 2016 r.

Możliwe jest także złożenie podpisanego formularza za pomocą poczty elektronicznej
na adres: rewitalizacja@starachowice.eu, w tytule prosimy podać: „ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO”.

Kto może zgłosić przedsięwzięcie rewitalizacyjne?

Przede wszystkim mieszkańcy Starachowic, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie zmiany poprawiłyby jakość ich życia. Dodatkowo do zgłaszania przedsięwzięć zachęcamy również inne osoby i podmioty, którym zależy na przyszłości miasta.

Wszyscy mieszkańcy, którzy będą potrzebowali wsparcia w zgłoszeniu swojego pomysłu, mogą skorzystać z pomocy pracowników Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

pdfKarta przedsięwzięć rewitalizacyjnych 258.37 KB

docxkarta_przedsiewziec_rewitalizacyjnych_doc.docx306.33 KB

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze