Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.

komtet

1. Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami Art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, Gmina Starachowice jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji zostanie powołany niezwłocznie po uchwaleniu Regulaminu zgodnie z Art. 7 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach prowadzone były od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12 maja 2017 r. nr 197/2017.

Głównym celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, propozycji do projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach.

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/1816-komitet-rewitalizacji-wnioski-z-konsultacji

2. Uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu

W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Starachowicach, zgodnie z ustawą o rewitalizacji. przyjęła uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała dotycząca zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

3. Komitet Rewitalizacji - nabór na członków

Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 9 października do 6 listopada 2017 r.

Kto mógł zostać członkiem Komitetu?

W skład Komitetu wejdzie 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja pierwszego Komitetu potrwa 3 lata.

Dlaczego udział w Komitecie jest tak ważny?

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są kompleksowe i są ukierunkowane przede wszystkim na zmianę społeczną, ożywienie gospodarcze oraz poprawę jakości obszarów zamieszkania. Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców było motorem napędowym zmian, które dzięki rewitalizacji nastąpią w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2279-nabor-do-komitetu-rewitalizacji

4. Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

W dniach 2-28 lutego 2018 r. mieszkańcy Wierzbnika i Osiedla Stadion oraz przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji i działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogli zgłaszać swoje kandydatury do Komitetu Rewitalizacji w związku z brakiem kandydatów w naborze podstawowym.

Skład Komitetu Rewitalizacji został uzupełniony o 3 osoby: 

1. Jako przedstawiciel Osiedla Stadion wybrany został Pan Tomasz Łebek. Nie wpłynęła żadna kandydatura mieszkańca Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji oraz działających w SSE.

2. Na podstawie § 4. Ust. 5 Uchwały nr VII/19/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, do Komitetu zostały wybrane 2 osoby, które złożyły formularze w ramach naboru uzupełniającego tj.: a. Pan Adam Buchelt, b. Pan Jerzy Krawczyk.

3. Komitet Rewitalizacji w Starachowicach na kadencję 2017-2020 będzie liczył 13 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 28 lutego do godz. 15:00.

Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze uzupełniającymWyniki naboru

5. Powołanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji. Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 9 października do 6 listopada 2017 r. W tym czasie zgłosiło się 15 osób: mieszkańcy Starachowic, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Urzędu Miejskiego. Prezydent zgodnie z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wyłonił 10 osób.

Dodatkowo w wyniku naboru do Komitetu Rewitalizacji nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący mieszkańców Stadionu i Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w SSE. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, został przeprowadzony nabór uzupełniający, w wyniku, którego powołano dodatkowe 3 osoby.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice ws. powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 577/2017 z dnia 05.12.2017 r. dotyczącego powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2020.

6. Skład Komitetu Rewitalizacji

1. Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji - Przewodniczący Komitetu

2. Pan Waldemar Pyżyński – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Dolne Wzgórze - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Liliana Jabłko – mieszkanka obszaru rewitalizacji – Majówka,

4. Pan Tadeusz Zieliński – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,

5. Pani Małgorzata Szmiłyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

6. Pan Andrzej Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

7. Pan Kamil Stanos – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

8. Pan Andrzej Gryz – Przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

9. Pani Dominika Chmielewska – przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach,

10. Pan Adam Wyrębkiewicz – przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów.

11. Pan Tomasz Łebek – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Stadion,

12. Pan Adam Buchelt – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Stadion,

13. Pan Jerzy Krawczyk – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji.

7. Harmonogram prac na 2018 rok

1. Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji - 8 stycznia 2018 r. Tematyka: inauguracja, przedstawienie założeń procesu rewitalizacji i Gminnego Programu Rewitalizacji

2. 6 lutego 2018 r. Tematyka: projekt rewitalizacyjny, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ

3. 13 marca 2018 r. Tematyka: Działania promocyjno-informacyjne

4. 5 kwietnia 2018 r. Tematyka: Problemy społeczne na Osiedlu Wzgórze

5. 8 maja 2018 r. Tematyka: Komunikacja miejska #1

6. 12 czerwca 2018 r. Tematyka: Komunikacja miejska #2

7. 11 września 2018 r. Tematyka: Strategia Rozwoju Miasta

8. 23 października 2018 r. Tematyka: Spotkanie z delegacją samorządowców z Mołdawii

9. 20 listopada 2018 r. Tematyka: Podsumowanie działań w 2018 r. Spotkanie z Prezydentem.

8. Harmonogram prac na 2019 r.

1. 8 stycznia 2019 r. Tematyka: sprawozdanie z realizacji działań rewitalizacyjnych, współpraca z powiatem, ścieżki rowerowe pdf[protokół ze spotkania]96.9 KB

2. 12 lutego 2019 r. Tematyka: sprawozdanie z realizacji działań rewitalizacyjnych cz. 2, komunikacja miejska, problematyka bezpieczeństwa i osób niepełnosprawnych. pdf[protokół ze spotkania]98.45 KB

3. 12 marca 2019 r. Tematyka: Zalew Lubianka. pdf[protokół ze spotkania]99.59 KB

4. 4 kwietnia 2019 r. Tematyka: tężnie solankowe, Park Miejski, spływ kajakowy pdf[protokół ze spotkania]100.72 KB

5. 14 maja 2019 r. Tematyka: Komunikacja miejska - na spotkaniu przedstawiony został nowy rozkład komunikacyjny z udziałem ekspertów

6. 12 czerwca 2019 r. Tematyka: Park Miejski. pdf[protokół ze spotkania]101.56 KB

7. 5 lipca 2019 r. Tematyka: Pałacyk. Komitet Rewitalizacji wziął udział w warsztacie dotyczącym zagospodarowania Pałacyku. pdfprezentacja_starachowice_impacthub.PDF3.91 MB Kontynuowana byłą również dyskusja o Parku Miejskim z Wicestarostą - Dariuszem Dąbrowskim oraz Prezesem Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka". Komitet rekomenduje, aby po zakończeniu prac budowlanych Parkiem Miejskim zajmował się (zarządzał) tylko jeden podmiot - stowarzyszenie/spółdzielnia lub inna instytucja, tak aby lepiej koordynować sprzątanie, organizacje wydarzeń i porządek.  

8. 8 października 2019 r. Tematyka: Zbiornik Pasternik - planowane działania Gminy w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach dwóch projektów z funduszy europejskich (Regionalny Program Operacyjny WŚ oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). 

9. 5 listopada 2019 r. Tematyka: Warsztaty architektoniczne "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" przeprowadzone przez Kielecką Izbę Architektów.

10. 10 grudnia 2019 r. Tematyka: Podsumowanie działań Komitetu Rewitalizacji i Urzędu Miasta w 2019 r. Plan działań w 2020 r.

9. Działania w 2020 r. - RADA ROZWOJU MIASTA

Starachowice znalazły się wśród 54 miast z całej Polski, które mają szansę, przy wsparciu ekspertów, opracować wieloletni Program Rozwoju Lokalnego oraz otrzymać dofinansowanie na działania inwestycyjne i społeczne ujęte w programie w ramach. Dlatego w 2020 r. Komitet Rewitalizacji w rozszerzonym składzie będzie koncentrował się na przygotowaniu projektu w ramach funduszy norweskich.

1. Pierwsze spotkanie rozszerzonego składu Komitetu odbyło się 18 lutego 2020 r. - pdfPROTOKÓŁ80.01 KB.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze