Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło 74 osoby.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.

Komitet w Starachowicach będzie liczył 16 członków, a kadencja będzie trwała 3 lata.

montaz film 2.00 04 42 05.still018

Dlaczego przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne?

Zgodnie z zapisami Art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, Gmina Starachowice jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji zostanie powołany niezwłocznie po uchwaleniu Regulaminu zgodnie z Art. 7 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach prowadzone były od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12 maja 2017 r. nr 197/2017.

Głównym celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, propozycji do projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach.

Proces zbierania opinii, uwag i propozycji przeprowadzono w sposób umożliwiający szerokie zaangażowanie interesariuszy, przyjęto następujące formy:

1. Zogniskowany wywiad grupowy

Pogłębiony wywiad grupowy przeprowadzony został w dniu 1 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wzięło w nim udział 11 osób - przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorców w tym przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Starachowickiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, STBS „Wspólny Dom”, MOSiR, firm Provost oraz Brico Marche. Spotkanie otworzyła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Starachowice ds. rewitalizacji p. Aneta Nasternak-Kmieć.

Uczestnicy dostrzegają potrzebę powołania Komitetu Rewitalizacji jako ciała opiniodawczo-doradczego stanowiącego forum współpracy, przepływu informacji
i formułowania wniosków i rekomendacji. Większość uczestników deklarowała chęć udziału w pracach Komitetu, albo wsparcie dla podejmowanych działań.

montaz film 2.00 03 36 01.still005

pdfInformacja podsumowująca przebieg zogniskowanego wywiadu grupowego500.32 KB

2. Sonda uliczna

Sonda uliczna została przeprowadzona w dniu 1 czerwca 2017 r. w godzinach 15:00 – 16:30 na obszarze rewitalizacji. Podczas sondy mieszkańcom zadawane były pytania wprowadzające dotyczące przygotowania i przeprowadzenia procesu rewitalizacji w Starachowicach. Uczestnicy sondy byli bezpośrednio informowani o zasadach powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji i proszeni o wskazanie potencjalnych kandydatów do tego gremium. Głównym celem przeprowadzenia sondy ulicznej było poinformowanie i wypromowanie działań zmierzających do powołania Komitetu Rewitalizacji. Łącznie w sondzie ulicznej wzięło udział 21 osób.

montaz film 2.00 03 01 08.still021

pdfInformacja podsumowująca przebieg sondy ulicznej480.89 KB

3. Warsztat konsultacyjny

Warsztat konsultacyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami oraz mieszkańcami, odbył się 2 czerwca 2017 r. w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Jakość Energia Starachowice, Młodzieżowej Rady Miasta, Starachowickiej Rady Seniorów, Stowarzyszenie Razem dla Nas. Celem warsztatu było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu konsultowanego regulaminu. Warsztat poprowadzony został przez dwóch ekspertów – Damiana Deca i Arkadiusza Drukiera, wykorzystano metodę moderowanej dyskusji grupowej. Łącznie w warsztacie udział wzięło 12 osób.

Regulamin odebrany został przez uczestników pozytywnie, wyrażali oni duże nadzieje związane z powołaniem Komitetu Rewitalizacji, jako ciała opiniodawczo-doradczego zapewniającego transparentność i szeroki udział interesariuszy w procesie rewitalizacji.

montaz film 2.00 03 45 18.still006

pdfInformacja podsumowująca przebieg warsztatu konsultacyjnego424.87 KB

4. Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne zorganizowane zostało 2 czerwca 2017 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Celem wysłuchania publicznego było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu konsultowanego regulaminu. Aby wziąć aktywny udział w wysłuchaniu tj. przedstawić swoje stanowisko w odniesieniu do projektu Regulaminu, uczestnicy proszeni byli o zgłoszenie chęci wystąpienia do dnia 31 maja 2017 r. Na podstawie przesłanych zgłoszeń ustalona została kolejność wystąpień. Ponadto zapewniono możliwość zgłoszenia chęci zabrania głosu także w dniu organizowania wysłuchania publicznego. Na czas wystąpienia przewidziano czas do 7 minut. Przebieg wysłuchania publicznego został zarejestrowany na dyktafonie. Łącznie głos zabrało 7 osób, a w całym spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

montaz film 2.00 04 16 14.still009

pdfInformacja podsumowująca przebieg wysłuchania publicznego556.25 KB

5. Formularz konsultacyjny

Przez cały czas trwania konsultacji tj. od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. zbierano uwagi, propozycje i opinie w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny był dostępny na stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – GPR. Formularz dostępny był ponadto w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 5 formularzy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu Regulaminu podejmie Rada Miejska w Starachowicach.

pdfRaport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach1.34 MB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze